【HOT】Chuỗi Phúc Lợi Server Mới

【HOT】Chuỗi Phúc Lợi Server Mới

30/06/2021

 

Các Thiếu Hiệp thân mến,

Trong quá trình hành tẩu giang hồ, phúc lợi là điều các cao thủ võ lâm mong muốn nhất. Tại Phong Khởi Trường An, có một sự kiện phúc lợi đua TOP vô cùng đáng giá mà bất cứ đại hiệp nào cũng không nên bỏ qua.  

1. Phúc Lợi Server

 • Phúc Lợi 1 : Hành Tẩu Giang Hồ

- Đạt Lv150, có thể Chuyển 1, Sau khi chuyển phái, hoàn thành nhiệm vụ Hành Tẩu Giang Hồ có thể nhận VIP1

- Hoàn thành tất cả nhiệm vụ có thể tăng bậc thủ hộ Tiểu Ác Ma

+ Tiểu Ác Ma bậc 2 nhận Thẻ Phúc Lợi VIP *1, Đan Tiềm Năng*1, Đan Giác Ngộ*1, Pháp Linh Tham Lang*1

+ Tiểu Ác Ma bậc 3 nhận Tọa Kỵ Đồng Hành Thần Bí *1, Pháp Linh Thiên Xu*1, Đá Kiếm Linh*1, Đá Kiếm Khí*1

+ Tiểu Ác Ma bậc 4 nhận Ngọc Trụy Tím bậc 3 (khóa) *1, Truy Phong Linh Quả*1, Đạp Nguyệt Linh Quả*1, Tinh Vũ Lưu Quang*1

+ Tiểu Ác Ma bậc 5 nhận Tọa Kỵ-Kim Quế Lộc*1, Tinh Vũ Thanh Linh*1, Thủy Hộ Thủ*1, Phong Hộ Thủ*1

+ Tiểu Ác Ma bậc 6 nhận Hộp Sách Phụ Ma*1, Đan Siêu Việt*1, Đan Tiềm Năng*1, Đan Giác Ngộ*1

+ Tiểu Ác Ma bậc 7 nhận Đá May Mắn*2, Pháp Linh Phá Quân*1, Pháp Linh Tham Lang*1, Pháp Linh Thiên Xu*1

+ Tiểu Ác Ma bậc 8 nhận Hỏa Hộ Thủ*1, Đá Kiếm Minh*1, Đá Kiếm Linh*1, Đá Kiếm Khí*1

+ Tiểu Ác Ma bậc 9 nhận Pháp Linh Phá Quân*1, Bôn Lôi Linh Quả*1, Truy Phong Linh Quả*1, Đạp Nguyệt Linh Quả*1

+ Tiểu Ác Ma bậc 10 nhận Đá Kiếm Minh*1, Tinh Vũ Mã Não*1, Tinh Vũ Lưu Quang*1, Tinh Vũ Thanh Linh*1

+ Tiểu Ác Ma bậc 11 nhận Mũ Đỏ 2 sao bậc 6 (khóa)*1, Hỏa Hộ Thủ*1, Thủy Hộ Thủ*1, Phong Hộ Thủ*1

+ Tiểu Ác Ma bậc 12 nhận Bôn Lôi Linh Quả*1, Đan Siêu Việt*1, Đan Tiềm Năng*1, Đan Giác Ngộ*1

 

 • Phúc Lợi 2:

- Quà đăng nhập, liên tục đăng nhập 15 ngày nhận thưởng

+ Ngày 1 nhận KNB Khóa*100, Đan x1.5 EXP*1, Đan Tăng Bậc Đồng Hành*15, Đan Tăng Bậc Bảo Vật*15

+ Ngày 2 nhận Hộp quà biến thân tự chọn*1, Đan Tăng Bậc Tọa Kỵ*15, Đan Tăng Bậc Thần Dực*15

+ Ngày 3 nhận Hộ Thủ Đỏ 2 sao bậc 4 (Khóa)*1, KNB Khóa*100, Đan Tăng Bậc Thủ Hộ*15, Đan Tăng Bậc Thần Binh*15

+ Ngày 4 nhận Mảnh Bình Thúy Ngọc*1, Đan Tăng Bậc Đồng Hành*15, KNB Khóa*100, Xu*60W

+ Ngày 5 nhận Đồ Giám BOSS Đỏ*1, Đan Tăng Bậc Bảo Vật*15, KNB Khóa*100, Xu*70W

+ Ngày 6 nhận Lông Vũ Vàng*1, Đan Tăng Bậc Tọa Kỵ*15, KNB Khóa*100, Xu*80W

+ Ngày 7 nhận Đá Tẩy Luyện *24, Đan Tăng Bậc Thần Dực*15, KNB Khóa*100, Xu*90W

+ Ngày 8 nhận Đá May Mắn*1, Đan Tăng Bậc Thủ Hộ*15, KNB Khóa*100, Xu*100W

+ Ngày 9 nhận Y Phục Đỏ 2 sao Lv5 (khóa)*1, Đan Tăng Bậc Thần Binh*15, KNB Khóa*100, Xu*150W

+ Ngày 10 nhận Đồ Giám Cảnh Đỏ*1, Đan Tăng Bậc Đồng Hành*15, KNB Khóa*100, Xu*200W

+ Ngày 11 nhận Thẻ Thanh Long Thánh Thú*1, Đan Tăng Bậc Bảo Vật*15, KNB Khóa*100, Xu*250W

+ Ngày 12 nhận Biến Thân-Trúc Lâm Cuồng Sĩ*1, Đan Tăng Bậc Tọa Kỵ*15, KNB Khóa*100, Xu*300W

+ Ngày 13 nhận Đá Tẩy Luyện *12, Đan Tăng Bậc Thần Dực*15, KNB Khóa*100, Xu*350W

+ Ngày 14 nhận Đá May Mắn*1, Đan Tăng Bậc Thủ Hộ*15, KNB Khóa*100, Xu*400W

+ Ngày 15 nhận Đồ Giám Nhân Vật Đỏ*1, Đan Tăng Bậc Thần Binh*15, KNB Khóa*100, Xu*450W

 • Phúc Lợi 3: 

- Thưởng cấp, tăng đến cấp chỉ định, nhận KNB Khóa và thưởng khác

+ Cấp 30 nhận Đan Tăng Bậc Đồng Hành*30, Đan Tăng Bậc Bảo Vật*30, Đan Tăng Bậc Tọa Kỵ*30, Đan Tăng Bậc Thần Dực*30

+ Cấp 50 nhận Xu*200W, Đan Tăng Bậc Thủ Hộ*30, Đan Tăng Bậc Đồng Hành*30, Đan Tăng Bậc Bảo Vật*30

+ Cấp 70 nhận Đan x1.5 EXP*2, Xu*200W, Đan Tăng Bậc Tọa Kỵ*30, Đan Tăng Bậc Thần Dực*30

+ Cấp 90 nhận Phiếu Vào Thí Luyện Vô Tận*2, Xu*200W, Đan Tăng Bậc Thủ Hộ*30, Đan Tăng Bậc Thần Binh*30

+ Cấp 120 nhận Ngọc Công Lv2*2, Ngọc HP Lv2*2, Đá Đúc*24, Đan Tăng Bậc Tọa Kỵ*30

+ Cấp 150 nhận KNB Khóa*100, Đan Tăng Bậc Bảo Vật*30, Đan Tăng Bậc Đồng Hành*30, Đan Tăng Bậc Thần Dực*30

+ Cấp 180 nhận KNB Khóa*100, Đan x1.5 EXP*2, Đan Tăng Bậc Thủ Hộ*30, Đan Tăng Bậc Thần Binh*30

+ Cấp 200 nhận 99 Hoa Tươi*5, Hộp Gia Viên Tình Duyên*1, Đan Tăng Bậc Bảo Bảo*30, Đan Tăng Bậc Đồng Hành*30

+ Cấp 220 nhận KNB Khóa*100, Rương Ngọc Bộ Hoàn Mỹ*3, Đan Tăng Bậc Bảo Vật*30, Đan Tăng Bậc Tọa Kỵ*30

+ Cấp 240 nhận KNB Khóa*100, Đan Giác Ngộ*1, Đan Tăng Bậc Thần Dực*30, Đan Tăng Bậc Thủ Hộ*30

+ Cấp 260 nhận KNB Khóa*100, Pháp Linh Tham Lang*1, Đan Tăng Bậc Thần Binh*30, Đan Tăng Bậc Đồng Hành*30

 

+ Cấp 280 nhận KNB Khóa*100, Đạp Nguyệt Linh Quả*1, Đan Tăng Bậc Bảo Vật*30, Đan Tăng Bậc Tọa Kỵ*30

+ Cấp 300 nhận KNB Khóa*100, Tinh Vũ Lưu Quang*1, Đan Tăng Bậc Thần Dực*30, Đan Tăng Bậc Thủ Hộ*30

+ Cấp 320 nhận KNB Khóa*100, Đá Kiếm Khí*1, Phong Hộ Thủ*1, Đan Tăng Bậc Thần Binh*30

 

 • Phúc Lợi 4:

- Mỗi ngày đăng nhập ký danh được nhận thưởng, tích lũy số ngày đến mốc chỉ định được nhận thưởng đặc biệt

+ Điểm danh ngày 2 nhận Đan Siêu Việt*1

+ Điểm danh ngày 7 nhận Đồ Giám Nhân Vật Đỏ *1

+ Điểm danh ngày 14 nhận Đá May Mắn *2

+ Điểm danh ngày 21 nhận Đồng Hành-Phá Quân Tinh Quân *1

+ Điểm danh ngày 28 nhận Bảo Vật-Rìu Khai Thiên *1

 

 • Phúc Lợi 5:

- Thông báo update, mỗi lần bảo trì xong, xem thông báo update hoàn chỉnh sẽ được nhận thưởng

 

2. Ưu Đãi Siêu Giảm Giá

 •  Ưu Đãi 1

- Bình Cầu Nguyện, tiêu KNB Khóa mỗi lần quay thưởng có tỷ lệ tăng tiến độ thưởng lớn Thần Binh, Sách Kỹ Năng, Thời Trang, Danh Hiệu đặc biệt

+ Thần Binh-Thừa Ảnh

+ Thời Trang-Liệt Hỏa Như Ca

+ Danh Hiệu-Vương Giả Tái Xuất

+ Sách Kỹ Năng Thủ Hộ

 

 • Ưu Đãi 2

- Flash sale ưu đãi, đến cấp chỉ định sẽ xuất hiện , có thể mua vật phẩm với giá ưu đãi đặc biệt, tăng mạnh lực chiến

 

 • Ưu Đãi 3

- Ưu đãi đua TOP cấp, quà chuẩn bị cho Đua TOP Cấp ngày 1, ngày 2, giúp tăng mạnh cấp

 

 • Ưu Đãi 4

- Ưu đãi giờ vàng, mở server ngày 1-2, ngày 23-24 xuất hiện chia làm 3 mốc, vật phẩm thưởng đặc biệt không xuất hiện lại

 

 • Ưu Đãi 5

- Tranh Mua Giờ Vàng, đạt cấp chỉ định sẽ xuất hiện, nhận vật phẩm độc nhất vô nhị

 

 • Ưu Đãi 6

- Mở server ngày 3, 11, 17, 18 sẽ xuất hiện sự kiện, giới hạn mua 1 lần Tầm Bảo Ưu Đãi

 

 • Ưu Đãi 7

- Nạp đơn hoàn lợi, nạp đạt mốc chỉ định sẽ tặng vật phẩm

 

 • Ưu Đãi 8

- Đầu tư hoàn lợi, dùng KNB mua đầu tư, đạt cấp nhất định được nhận KNB Khóa

 

 

 • Ưu Đãi 9

- VIP, cấp VIP khác nhau nhận phúc lợi khác nhau, đồng thời có thể mua quà vip độc quyền

 

 • Ưu Đãi 10

- Thẻ tuần, mua thẻ tuần mỗi ngày được nhận thưởng. Gồm thẻ tuần Hoàng Kim và thẻ tuần Bạch Kim

+ Mua thẻ tuần vàng, hàng ngày nhận KNB Khóa*180, hoàn lợi x7!

+ Mua thẻ tuần bạch kim, hàng ngày nhận KNB Khóa*180, Chứng Nhận BOSS Dã Ngoại*1, Chứng Nhận BOSS Dị Vực*1, Rương Ngọc Bộ Hoàn Mỹ*1

 

 • Ưu Đãi 11

- Nạp đầu, người chơi mới lần đầu nạo có thể nhận quà lớn, tổng 3 ngày, mỗi ngày nhận thưởng khác nhau

+ Ngày 1 nhận Thời trang Thu Sương*1Vũ khí Thu Sương*1Vũ Khí Đỏ 2 sao bậc 4 (khóa)*1Phiếu Vào Thí Luyện Vô Tận*1Ngày 2*1

+ Ngày 2 nhận Đồng Hành-Phá Quân Tinh Quân *1Đan Vượt Cấp *1Xu*1000WHộp Quà Thuộc Tính Đỏ*1Ngọc Công Lv3*1

+ Ngày 3 nhận Bảo Vật-Rìu Khai Thiên *1Quà tăng bậc Tọa Kỵ 1*1KNB Khóa*300Hộp Quà Thuộc Tính Đỏ*1Ngọc HP Lv3*1

 

 • Ưu Đãi 12

- Tích nạp mỗi ngày, tích lũy nạp đến mốc chỉ định có thể nhận thưởng

 

 • Ưu Đãi 13

- Mua ngay hàng ngày, trực tiếp dùng tiền tệ để mua (không phải KNB), tổng có 4 mốc

+ 20K nhận KNB*120, KNB Khóa*120, Ngày 2*1, Tinh Vũ Lưu Quang*1, Pháp Linh Tham Lang*1, Hỏa Hộ Thủ*1

+ 50K nhận KNB*180, KNB Khóa*180, Phiếu Vào Thí Luyện Vô Tận*1, Đá Kiếm Linh*1, Thủy Hộ Thủ*1, Pháp Linh Phá Quân*1

+ 100K nhận KNB Khóa*1200, Đồ Giám Cảnh Đỏ*1, Đan Siêu Việt*1, Tinh Vũ Mã Não*1, Tinh Vũ Lưu Quang*1, Truy Phong Linh Quả*1

+ 200K nhận KNB Khóa*1800, Đồ Giám Nhân Vật Đỏ*1, Đồ Giám BOSS Đỏ*1, Bôn Lôi Linh Quả*1, Đá Kiếm Minh*1, Chứng Nhận BOSS Bí Cảnh*1

 

 • Ưu Đãi 14

- Shop: có thể dùng KNB mua vật phẩm, một số vật phẩm có giới hạn mua

 

 • Ưu Đãi 15

- Đua TOP mở server, 7 ngày server mới, mỗi ngày 1 lần có BXH khác nhau, dựa vào cấp để nhận thưởng cấp khác nhau

 

 • Ưu Đãi 16

- Giao diện nạp, có thể chọn mốc nạp khác nhau, mỗi lần nạp có thể nhận thêm KNB

 
 
Kính mời các Thiếu Hiệp tham gia!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ